ข่าวสารและกิจกรรม
กลับ

30 กรกฎาคม 2558
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Thailand Trust Mark Training Series lll : The Brand Builder Series

เรียน ผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ TTM (เฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร)

            ตามที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดทำโครงการส่งเสริมการสร้างตราสัญลักษณ์
Thailand Trust Mark (TTM) ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการไทย เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าแก่ ผู้ประกอบการไทยทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในการส่งออกว่าเป็นแหล่งผลิตสินค้า และบริการที่มีคุณภาพและคำนึงสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสังคม ซึ่งในการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทของท่านได้รับ การพิจารณาว่ามีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และสามารถใช้ตราสัญลักษณ์ดังกล่าวได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

            ในการนี้ สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรมเพื่อการค้า กำหนดจัดกิจกรรม Thailand Trust Mark Training Series lll : The Brand Builder Series โดยเป็นกิจกรรมสัมมนาและอบรมเชิงลึก ประมาณ 5 – 10 วัน จัดขึ้นให้กับผู้ที่ได้รับตรา TTM เป็นประจำทุกปี รุ่นละ 10 – 30 บริษัท (รวมจำนวน 30 คน) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยในปีนี้จัดเป็นรุ่นที่ 3 ในหัวข้อ Build Brands…..to last เน้นการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการในการสร้างแบรนด์เพื่อพัฒนาธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่มสมาชิก TTM อีกด้วย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

             1. กำหนดการกิจกรรม TTM Training Series ll : The Brand Builder Series ในหัวข้อ Build Brands…..to last ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม – 25 กันยายน 2558 รวมเป็นเวลา 8 วัน (วันที่ 11 ส.ค./ 31 ส.ค. – 1 ก.ย./ 7-8 ก.ย./ 14-15 ก.ย.และ 25 ก.ย.58) เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ โรงแรม S31 (สุขุมวิท 31 ) รายละเอียดและกำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


             2. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีการสร้างแบรนด์ของตนเองและที่ได้รับตรา TTM ในกลุ่มสินค้าอาหาร มีการทำธุรกิจโดยตรงกับผู้บริโภค (B to C) มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจส่งออกไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีทีมงานฝ่ายการตลาดที่สามารถสานต่อการสร้างแบรนด์ได้ โดยกรมฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจำนวน 15 บริษัท (บริษัทละ 2 คน) โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์คุณสมบัติข้างต้นและจะพิจารณาคัดเลือกบริษัทขนาดเล็ก เป็นอันดับแรก


             3. การรับสมัคร ท่านสามารถแจ้งความจำนงและยื่นใบสมัครได้ทางอีเมล ttmditp@gmail.com หรือ ngek@hea100company.com โดยมีกำหนดปิดรับสมัครภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 กรมฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครและแจ้งผลภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ กรมฯ มอบหมายให้บริษัท เฮด วันฮันเดรท จำกัด  เป็นผู้ประสานงานและจัดกิจกรรมครั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ คุณศรีรุ้ง ไพบูลย์ธนานนท์ บริษัท เฮด วัน ฮันเดรด โทรศัพท์ 094 564 4594 หรือ สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตรกรรมเพื่อการค้า น.ส. ประอรนุช ประนุช หรือ น.ส.ไพลิน ทันฑกรณ์ โทรศัพท์ 02 507 8273-4 โทรสาร 02 557 4235-7 หรือทางอีเมล ttmditp@gmail.com ในวันและเวลาราชการ


สามารถดาวน์โหลด (คลิกที่นี่) TTM TRAINING SERIES III


ก่อนหน้า  
  ถัดไป
Applying TTM Information
Contact : 02-507-8273

Online Registration
Contact : 087-700-0114