ข่าวสารและกิจกรรม
กลับ

12 มิถุนายน 2558
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “Thailand Trust Mark : Sustainable Day” และงานแถลงข่าวพิธีลงนามข้อตกลง (MOU) การบูรณาการรับรองคุณภาพด้านสื่งแวดล้อมและมาตรฐานแรงงานไทย

          ด้วยสถานการณ์การค้าโลกในปัจจุบันและผู้บริโภคให้ความสำคัญในด้านมาตราฐานการผลิตสินค้า การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การใช้แรงงานที่เป็นธรรมและการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบทางสังคม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดสัมมนา “Thailand Trust Mark : Sustainable Day” เพื่อเสริมสร้างความรู้ผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจด้วย Corporate Social Responsibility ให้แก่ผู้ผลิตและผู้ส่งออกที่สนใจสมัครขอใช้ตราสัญลักษณ์ TTM และยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการด้านต่างๆ ที่ผู้ประกอบการพึงมี พร้อมกันนี้ กรมฯ ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงการบูรณาการรับรองคุณภาพชีวิตที่ดี ก่อให้เกิดการยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยในด้านการค้าที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและมีการใช้แรงงานที่เป็นธรรม


          ในการนี้ สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตรกรรมเพื่อการค้า ขอเชิญผู้ประกอบการผู้ส่งออก และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนา  “Thailand Trust Mark : Sustainable Day” และร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนมข้อตกลงดังกล่าว ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ถนนรัชดาภิเษก) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ปิดรับสมัครเมื่อที่นั่งเต็ม (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ สถาบันฯ มอบหมายให้บริษัท เอ็ม.โอ.ชิค จำกัด เป็นผู้ประสานงานการรับสมัครเข้าร่วมสัมมนา และหากท่านสนใจเข้าร่วมกิจกรรมโปรดส่งแบบตอบรับกลับมาทาง E-mail : ttm.ditp2015@gmail.com ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2557 หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อนายจัสพัก ใหญ่สว่าง บริษัทเอ็ม.โอ.ชิค จำกัด โทร 02 5133560 หรือ น.ส.ประอรนุช ประนุช หรือน.ส.ไพลิน ทันฑกรณ์ สถาบันส่งเสริมการออกแบบฯ โทรศัพท์ 02 5078273-4 โทรสาร 02 5474235-7 ในวันและเวลาราชการ 


เอกสารเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา  “Thailand Trust Mark : Sustainable Day”


ก่อนหน้า  
  ถัดไป
Applying TTM Information
Contact : 02-507-8273

Online Registration
Contact : 087-700-0114