APPLYING FOR TTM

THAILAND TRUST MARK

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย์, รัฐบาลไทย


| 2/2558 (Round 10) 1 กุมภาพันธ์ 2558 - 31 พฤษภาคม 2558 |

 • 2/2558 ( รอบ 10 ) 1 กุมภาพันธ์ 2558 - 31 พฤษภาคม 2558

  เปิดรับสมัครสมาชิกและส่งเอกสาร (ทางระบบออนไลน์). ตรวจพิจารณาใบสมัคร : สัปดาห์ที่ 2 - 4 ของเดือน มิถุนายน 2558

 • 3/2015 ( รอบ 11 ) 1 มิถุนายน 2015 - 30 กันยายน 2015

  เปิดรับสมัครสมาชิกและส่งเอกสาร (ทางระบบออนไลน์). ตรวจพิจารณาใบสมัคร : สัปดาห์ที่ 2 - 4 ของเดือน ตุลาคม 2558

 • 4/2015 ( รอบ 12 ) 1 ตุลาคม 2558 - 31 มกราคม 2559

  เปิดรับสมัครสมาชิกและส่งเอกสาร (ทางระบบออนไลน์). ตรวจพิจารณาใบสมัคร : สัปดาห์ที่ 2 - 4 ของเดือน กุมภาพันธ์ 2559

QUALIFICATION

คุณสมบัติสำหรับบริษัทฯ ที่ต้องการสมัครสมาชิกตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์มีดังนี้

เป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกผู้ส่งออกของกรมฯ

5 ประเภท ได้แก่ Exporter Lists (EL) Pre-Exporter (Pre-EL) Trading Company (TDC) Pre Trading Company (Pre-TDC ) และ DITP SMEs Club โดยมีมูลค่าการส่งออก 5 ปีย้อนหลัง เฉลี่ยต่อปีไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท


คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก

ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ได้รับการรับรองมาตรฐานในประเทศและ/หรือมาตรฐานสากลต่างประเทศ สําหรับสินค้าและบริการที่มี มาตรฐานกําหนด สามารถดูรายชื่อมาตรฐานได้ที่หัวข้อ "TRUSTED GLOBAL STANDARD BY INDUSTRY"

แหล่งกำเนิดจากประเทศไทย

จะต้องเป็นสินค้าและบริการที่มีแหล่งกําเนิดในประเทศ (เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศหรือเป็นธุรกิจบริการใน ประเทศ)

ไม่มีประวัติเสียหายในการประกอบธุรกิจ

เช่น ไม่มีพฤติกรรมการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือมีเจตนาลอก เลียนแบบสินค้าและตราสินค้าของผู้อื่น

  ภาพลักษณ์ของกิจการ/องค์กร

  มีคุณสมบัติด้านภาพลักษณ์ของกิจการ/องค์กร (Corporate Value) โดยผู้สมัครจะต้องผ่านการรับรอง ดังนี้


 1. ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 ปฎิบัติการสีเขียว (Green Industry) เป็นอย่างน้อย หรือได้รับ ISO 14001
 2. ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) ระดับพื้นฐาน เป็นอย่างน้อย (ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องยินยอมให้คณะทํางานฯ เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ)
 3. มีการดําเนินกิจกรรมที่คํานึงถึงผลกระทบต่อสังคม (CSR in Process & CSR after Process)

TRUSTED GLOBAL STANDARD BY INDUSTRYFood Industry

กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร

สินค้าเกษตร สินค้าผักผลไม้สดและแปรรูป สินค้าอาหารทะเลสดและแปรรูป สินค้าปศุสัตว์

ดูรายชื่อมาตรฐานรับรอง
Industrial Products

กลุ่มอุตสาหกรรมหนัก

สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ สินค้ายานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ สินค้าวัสดุก่อสร้าง สินค้าเม็ดพลาสติก สินค้าเครื่องจักรกลและส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์พลาสติก

ดูรายชื่อมาตรฐานรับรอง
Lifestyle Industry

กลุ่มอุตสาหกรรมไลฟสไตล์

สินค้าเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน สินค้าเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและในครัว สินค้าของเล่น สินค้าของขวัญของชำร่วยและของตกแต่งบ้าน เคหะสิ่งทอ สินค้าเครื่องเขียน ของใช้บนโต๊ะทำงาน

ดูรายชื่อมาตรฐานรับรอง
Fashion Industry

กลุ่มอุตสากรรมแฟชั่น

สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ สินค้าเครื่องหนังและรองเท้า สินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าและสิ่งทอ

ดูรายชื่อมาตรฐานรับรอง
Other Industry

กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ

สินค้าเครื่องมือแพทย์ สินค้าผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม สินค้าเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สปา

ดูรายชื่อมาตรฐานรับรอง
Hospital/Medical Services

ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล (โรงพยาบาล/คลินิก)

บริการโรงพยาบาล คลินิก

ดูรายชื่อมาตรฐานรับรอง
Health & Beauty Service

ธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพ (สปา)

สปาและบริการนวดแผนไทย บริการเสริมความงาม บริการด้านสุขภาพ

ดูรายชื่อมาตรฐานรับรอง
International Education Industry

ธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติ

โรงเรียน มหาวิทยาลัย

ดูรายชื่อมาตรฐานรับรอง

TTM MEMBER BENEFITS

The THAILAND TRUST MARK will add to the credibility and image of products bearing this symbol of quality. It comes together with a range of trade benefits and will help Thai products to be more trusted and recognized throughout the world.

1
สิทธิ์ในการใช้ตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์บนสินค้าและบรรจุภัณฑ์
2
ได้รับการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในสื่อต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ
3
ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการส่งออกเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ส่งออก เช่น การพัฒนาความรู้ด้านการตลาดยุคใหม่ การสร้างแบรนด์ การควบคุมคุณภาพ/จัดการด้านสิ่งแวดล้อม/ ในรูปแบบการเข้าร่วมสัมมนา การฝึกอบรมเชิงลึก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
4
สร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้า และความน่าเชื่อถือในคุณภาพของสินค้าทั้งจากผู้บริโภคภายในประเทศ และ ต่างประเทศ
5
ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นลำดับแรก อาทิ การจัด In-store Promotion ร่วมกับห้างสรรพสินค้าในต่างประเทศ
คณะผู้แทนการค้าระดับสูงเยือนต่างประเทศ (Goodwill Mission) การส่งเสริมผู้ประกอบการไทยไปดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ

FAQ

 • โครงการตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (TTM) คืออะไร

  Thailand Trust Mark คือ เครื่องมือทางการตลาด เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ซื้อชาวต่างชาติในการตัดสินใจซื้อสินค้า ตลอดจนเสริมความเชื่อมั่นของคู่ค้า ชาวต่างชาติในการทำการค้ากับผู้ประกอบการไทยที่ได้รับเครื่องหมาย Thailand Trust Mark อีกทั้งเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าและประเทศไทยว่า “เป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพที่ทั่วโลกไว้วางใจ” ซึ่งมีส่วนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าและบริการของไทยในตลาดโลก


  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นผู้พิจารณามอบตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark ให้กับผู้ส่งออกสินค้าและบริการที่มีคุณสมบัติในด้านคุณภาพมาตรฐานสากล ซึ่งได้ปรับปรุงมาจากคุณสมบัติของผู้ได้รับตรา Thailand’s Brand
  ตราสัญลักษณ์ TTM จะช่วยรับรองคุณภาพให้กับสินค้าและบริการของไทย รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ ของประเทศในฐานะแหล่งกำเนิดสินค้าที่เชื่อถือได้ ซึ่งนับเป็นเรื่องสำคัญเมื่อคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ในด้านการค้าและความจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดรับกับสถานการณ์ของตลาดโลกในปัจจุบันซึ่งมีการแข่งขันสูง ทั้งนี้ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าซึ่งมีตราสัญลักษณ์ TTM กำกับและผู้ค้าชาวต่างชาติที่ต้องการ ร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจกับผู้ประกอบการไทยซึ่งได้รับการรับรองจาก TTM

 • โครงการตราสัญลักษณ์ TTM ก่อตั้งเมื่อไหร่

  โครงการตราสัญลักษณ์ TTM เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2555 เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดนโยบายในการขยายตลาดสินค้าและบริการของไทยทั้งในตลาดอาเซียนและตลาดโลก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จึงได้วางแผนยุทธศาสตร์ด้านการขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศ มุ่งเน้นสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและบริการของไทยมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นฐานการผลิตและการค้าตลาดเดียวของกลุ่มประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่จะมีขึ้นในปี 2558 โดยหลังจากศึกษาวิจัยความคาดหวังของผู้บริโภคในปัจจุบันแล้ว จึงเล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงตราสัญลักษณ์สินค้าไทย (Thailand's Brand) เป็นตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark


  การสื่อสารภาพลักษณ์ใหม่จะเน้นตอกย้ำจุดแข็งและสร้างความโดดเด่นในเอกลักษณ์ (Brand Identity) ของสินค้าไทยมากขึ้น นอกเหนือจากการเป็นแหล่งผลิตสินค้าที่หลากหลายแล้ว ตอนนี้ จึงเป็นเรื่องของความเชื่อมั่น โดยกำหนด Brand Positioning ของตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ คือ “Trusted Quality” คุณภาพที่ทั่วโลกมั่นใจได้ของสินค้าไทย ซึ่งเกิดจากความเข้มแข็งของภาคการผลิต คุณสมบัติที่แตกต่างและความพร้อมของหลากหลายปัจจัยของอุตสาหกรรมไทย พร้อมทั้งสื่อสารเน้นภาพลักษณ์อันแข็งแกร่งของแต่ละภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมในภาพรวมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศ

 • ตราสัญลักษณ์ TTM ต่างกับตรา Thailand’s Brand อย่างไร

  ตราสัญลักษณ์สินค้าไทย (Thailand's Brand) เป็นตราสัญลักษณ์ที่ช่วยสนับสนุนการส่งออกสินค้าไทย รับรองคุณภาพสินค้า ช่วยยกระดับสินค้าและบริการไทยให้ให้ดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น และบอกให้ทราบว่าเป็นสินค้าจากประเทศไทย โดยผลักดันภาคเอกชนให้ติดตรา Thailand's Brand ควบคู่กับตราสินค้าของตนเองบนบรรจุภัณฑ์


  ภายหลังจากที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ศึกษาวิจัยความคาดหวังของผู้บริโภคในปัจจุบัน พบว่ามีแนวโน้มต้องการสินค้าที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ จึงเล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับการสื่อสารภาพลักษณ์ใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาดโลก โดยการปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์สินค้าไทย (Thailand's Brand) เป็นตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ (Thailand Trust Mark : TTM) ตามยุทธศาสตร์ด้านการขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศปี 2555 เพื่อตอกย้ำจุดแข็งและสร้างความโดดเด่นในเอกลักษณ์ (Brand Identity) ของสินค้าไทย นอกเหนือจากการเป็นแหล่งผลิตสินค้าที่หลากหลาย นั่นคือ “Trusted Quality คุณภาพที่ทั่วโลกมั่นใจได้” ซึ่งเกิดจากความเข้มแข็งของภาคการผลิต คุณสมบัติที่แตกต่าง และความพร้อมของหลากหลายปัจจัยทางภาคอุตสาหกรรมไทย นำไปสู่การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมในภาพรวมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศ

 • คุณสมบัติของผู้สมัครตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark มีอะไรบ้าง

  1. เป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกผู้ส่งออกของกรม 5 ประเภท ได้แก่ Exporter Lists (EL) Pre-Exporter (Pre-EL) Trading Company (TDC) Pre Trading Company (Pre-TDC ) และ DITP SMEs Club
  2. ได้รับการรับรองมาตรฐานในประเทศและ/หรือมาตรฐานสากลต่างประเทศ สำหรับสินค้าและบริการที่มีมาตรฐานกำหนดหรือ อื่นๆที่แสดงถึงคุณภาพของสินค้า
  3. จะต้องเป็นสินค้าและบริการที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศ (เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศหรือเป็นธุรกิจบริการในประเทศ)
  4. ไม่มีประวัติเสียหายในการประกอบธุรกิจ เช่น ไม่มีพฤติกรรมการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือมีเจตนาลอก เลียนแบบสินค้าและตราสินค้าของผู้อื่น
  5. มีคุณสมบัติด้านภาพลักษณ์ของกิจการ/องค์กร (Corporate Value) ได้แก่
     5.1 ได้รับมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และ/หรือ การดำเนิน กิจกรรมขององค์กรที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม (CSR)
     5.2 การพัฒนาบุคลากร/สวัสดิการและความปลอดภัยในการทำงาน


 • อายุการใช้งานของตรา TTM กี่ปี ต้องมีการต่ออายุทุกๆ กี่ปี

  ตราสัญลักษณ์ TTM จะมีอายุการใช้งาน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ตราสัญลักษณ์


 • สินค้าประเภทใดบ้างที่สามารถสมัครขอใช้ตรา TTM

  ประเภทของสินค้าและบริการที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย
  1) ประเภทสินค้า
  กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร : สินค้าเกษตร สินค้าผักผลไม้สดและแปรรูป สินค้าอาหารทะเลสดและแปรรูป สินค้าปศุสัตว์
  กลุ่มอุตสาหกรรมหนัก : สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ สินค้ายานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ สินค้าวัสดุก่อสร้าง สินค้าเม็ดพลาสติก สินค้าเครื่องจักรกลและส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์พลาสติก
  กลุ่มอุตสาหกรรมไลฟสไตล์ : สินค้าเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน สินค้าเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและในครัว สินค้าของเล่น สินค้าของขวัญของชำร่วยและของตกแต่งบ้าน เคหะสิ่งทอ สินค้าเครื่องเขียน ของใช้บนโต๊ะทำงาน
  กลุ่มอุตสากรรมแฟชั่น : สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ สินค้าเครื่องหนังและรองเท้า สินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าและสิ่งทอ
  กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ : สินค้าเครื่องมือแพทย์ สินค้าผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม สินค้าเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สปา

  2) ประเภทธุรกิจบริการ
  ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล (โรงพยาบาล/คลินิก)
  ธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพ (สปา)
  ธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติ


 • หลักเกณฑ์การพิจารณา หากไม่มีการรับรองมาตรฐาน ISO การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในระดับประเทศ หรือการรับรองระดับมาตรฐานสากล สามารถใช้คุณสมบัติใดมาทดแทนได้บ้าง

  สำหรับบางกลุ่มสินค้าที่ไม่มีมาตรฐานตามข้อกำหนด ผู้สมัครขอใช้ตรา TTM สามารถขอหนังสือรับรองจากผู้นำเข้า โดยระบุว่าสินค้าของผู้สมัคร เป็นสินค้าที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในประเทศนั้น และหนังสือรับรองจากสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


 • ถ้าบริษัทให้โรงงานหรือบริษัทอื่นเป็นผู้ผลิตสินค้า สามารถสมัครขอใช้ตรา TTM ได้หรือไม่

  สามารถสมัครได้โดยบริษัทจะต้องแนบเอกสารของโรงงานหรือบริษัทที่จ้างผลิตสินค้าประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการด้วย


 • เมื่อสมัครโครงการตราสัญลักษณ์ TTM แล้วจะมีการเข้าไปตรวจสอบที่โรงงานทุกโรงงานหรือไม่

  ไม่มีการตรวจโรงงาน แต่ตรวจสอบจากเอกสารด้านมาตรฐานสินค้าของโรงงานที่บริษัทใช้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ


 • ตราสัญลักษณ์ TTM สามารถประทับไว้ที่ใดได้บ้าง

  สามารถนำตราสัญลักษณ์ TTM ไปติดได้บนฉลากสินค้า แผ่นพับ เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือนามบัตรของบริษัทได้


 • สิทธิประโยชน์ของผู้ได้ตรา TTM

  สิทธิประโยชน์ของผู้ได้ตรา TTM ในปี 2555 – 2556 ประกอบด้วย
  1. การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกทั้งในและต่างประเทศ
     1.1 งานแสดงสินค้าในประเทศ :
       - ได้รับการพิจารณาจัดสรรตำแหน่งคูหาเป็นพิเศษ
       - ได้รับการประชาสัมพันธ์ในงานแสดงสินค้าอาทิ การจัดทำ Directory Board การจัดทำ Showcase สำหรับผู้ที่ได้รับตรา TTM
     1.2 งานแสดงสินค้าในต่างประเทศและคณะผู้แทนการค้าเยือนต่างประเทศ :
       - ได้รับส่วนลดค่าใช้จ่ายสมทบการเข้าร่วมโครงการร้อยละ 50
        - ได้รับการประชาสัมพันธ์ในงานแสดงสินค้า อาทิ การจัดทำ Directory Board หรือ Showcase สำหรับผู้ที่ได้รับตรา TTM ในส่วนคูหาประชาสัมพันธ์ของกรม
     1.3 งานแสดงสินค้า Thailand Trade Exhibition :
       - ได้รับส่วนลดค่าใช้จ่ายสมทบการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 50
       - ได้รับการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของบริษัท ในส่วนคูหาประชาสัมพันธ์ของกรม
       - ได้รับการพิจารณาจัดสรรตำแหน่งคูหาเป็นพิเศษ
     1.4 ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นลำดับแรก อาทิ
     - การจัด In-store Promotion ร่วมกับห้างสรรพสินค้าในต่างประเทศ
     - คณะผู้แทนการค้าระดับสูงเยือนต่างประเทศ (Goodwill Mission)
     - การส่งเสริมผู้ประกอบการไทยไปดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ

  2. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการส่งออก
  จะได้รับการสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ส่งออก เช่น การพัฒนาความรู้ด้านการตลาดยุคใหม่ การสร้างแบรนด์ การควบคุมคุณภาพ/จัดการด้านสิ่งแวดล้อม/ ในรูปแบบการเข้าร่วมสัมมนา การฝึกอบรมเชิงลึก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สิทธิประโยชน์ในปีนี้ อยู่ระหว่างการขออนุมัติจากกรมฯ


 • สิทธิประโยชน์จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่

  สิทธิประโยชน์จะมีการเปลี่ยนแปลงทุกปีตามนโยบายของกรมฯ


 • กรมมีการประชาสัมพันธ์บริษัทที่ได้รับตรา TTM ในต่างประเทศอย่างไร

  ในปีงบประมาณ 2557 กรมมีแผนประชาสัมพันธ์ตรา TTM ในต่างประเทศ (เน้นตลาดอาเซียน/เอเชียแปซิฟิก)
     - สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ ลงโฆษณาในนิตยสารระดับสากลด้านธุรกิจ ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ ลงโฆษณาใน In-flight Magazine
     - สื่อนอกบ้าน โดยลงโฆษณาในสื่อนอกบ้านที่เหมาะสมในแต่ละภูมิภาค อาทิ บิลบอร์ดในสนามบิน บิลบอร์ดใหญ่ในเมืองต่างๆ ป้ายสื่ออิเลคทรอนิคส์


Applying TTM Information
Contact : 02-507-8273

Online Registration
Contact : 087-700-0114